The intention of Secondary public offering

Управителният съвет на “Корадо-България” АД, публично дружество по смисъла на ЗППЦК, обявява своето намерение да осъществи, чрез упълномощения инвестиционен посредник “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, проучване на пазара за инвеститорски интерес за увеличение на капитала на компанията чрез публично предлагане на акции. В случай на положителна реакция от страна на инвестиционната общност Управителният съвет ще предложи на Общото събрание на акционерите на дружеството да вземе решение за увеличението на капитала.

The Management Board of “Korado-Bulgaria” AD, a public company under the POSA, announces its intention to carry out, through its authorized investment intermediary “Raiffeisenbank (Bulgaria)” EAD, a soft research of the market for investor interest for the capital increase of the company via a secondary public offering of shares. In case of a positive response from the investment community the Management Board will propose to the General Meeting of Shareholders of the company to decide on the capital increase.

28. 1. 2014