header

ЗА НАС

Началото на производството на панелни радиатори започва в края на 60-те години, когато на 03.09.1968 година е открит цеха за панелни радиатори към завода за Горивна техника – гр. Г. Оряховица.

През своята дългогодишна история на развитие заводът за радиатори е претърпял много промени, както по отношение на модернизиране на производството, така и по отношение на името.

Производството на радиатори започва на линията за панелни радиатори “Торзенс”, преминава през линията “Холизенс” и достига до съвременната технологична линия на швейцарската фирма “Шлатер”, на каквато всички съвременни заводи за панелни радиатори в Европа работят сега.

През 1998 година се обособява новото дружество "Корадо – България" АД – дъщерна фирма на чешката фирма “Корадо” АД , която се състои от три производствени дружества (от тях две в Република Чехия, Korado a.s. и Licon Heat, и едно в Република България - Корадо-България АД) и четири търговски компании (по една в Полша, Германия, Великобритания и Австрия).

Заводът претърпява значителна реконструкция откъм технологична гледна точка, така че техническите параметри на произвежданите отоплителни тела са уеднаквени с изделията на “Корадо” АД Чехия и отговарят на изискванията на европейския пазар. През 2013 г. стартира първи етап на модернизация и реконструкция на съществуващото производство и мащабна инвестиционна програма.

В производствената програма и номенклатура на “Корадо – България" АД са включени панелни стоманени радиатори RADIK, както и продажба на специални радиатори за бани KORALUX , дизайнерски радиатори KORATHERM, закрепващи елементи KORAMONT и конвектори с естествена и оптимизирана конвекция.

История и традиции

1968

“Корадо-България” АД гр. Стражица е създадена като Завод за производство на панелни радиатори към ДСО “Металургия”.

1998

Чешката фирма “Корадо” АД изкупува дяловете на приватизационните фондове и 26,4 % от дела на Министерство на икономиката, и става основен акционер в дружеството с 84,8 % собственост на акциите на “Лъч” АД.

2006

Първоначална сертификация по международната система за управление ISO 9001.

2007

Нова управленска структура и организация на административни и производствени дейности.

2009

Въвеждане на производство на нов панелен радиатор с височина 554мм - радиатор за реконструкции.

Сертифициране по международната система за управление ISO 9001: 2008 - производство и продажби на панелни радиатори за водно отопление , национална и международна търговия.

2010

Международен панаир Пловдив - Златен медал и Диплом за експонат " Стоманен панелен радиатор - RADIK KLASIK R".

2012

Международен панаир Пловдив - Диплом за най-добър щанд и експозиция.

2013

Стартира етап на модернизация и реконструкция на съществуващото производство. В края на 2013 г. започва процеса по инсталиране на новите производствени мощности.

Увеличение на капитала от 4 568 701 лв., разпределени в 4 568 701 безналични непривилигировани акции, капиталът на дружеството възлиза на 6 202 290 лв.

2014

Пускане в експлоатация на нова втора производствена линия за панелни радиатори.

Българска фондова борса - Грамота за емитент с най-значим принос в развитието на капиталовия пазар през 2014 г.

Увеличаване капитала на дружеството чрез издаване на нова емисия 2 884 786 броя акции, с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 2,75 лева всяка една. Увеличението на капитала се извърши в условията на публично предлагане на новоемитираните акции, след публикуване на потвърден от Комисията за финансов надзор ПРОСПЕКТ.

2015 - 2016

Инсталиране на линия за производство на тръбни радиатори.

С решение от 30.01.2015 КФН вписа емисия в размер на 2 576 786 лв. разпределена в 2 576 786 броя обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка, в резултат на увеличението на капитала.

Всички акции на емитента са регистрирани и се търгуват на “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД, сегмент ”Стандарт”.

СТРУКТУРА

ЗА ИНВЕСТИТОРИ

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 47/20.09.2017 г. е взето следното решение:

Във връзка с Решение на КФН № 1220-Е/18.09.2017 г. относно вписване на последваща емисия от акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции „Standard” последваща емисия акции, както следва:

- Емитент: Корадо-България АД-Стражица (4KX);
- ISIN код на емисията: BG11LUSTAT13;
- Размер на емисията преди увеличението: 8 779 076 лв.;
- Размер на увеличението: 4 389 538 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 13 168 614 лв.;
- Брой акции след увеличението: 13 168 614;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
- Вид акции: обикновени поименни, безналични с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 25.09.2017 г. (понеделник).

The following decision has been adopted at a session of the Board of Directors of BSE-Sofia held under Record of Proceedings No. 47 of 20 September 2017:

With reference to a Resolution passed by the FSC under No. 1220-E of 18 September 2017 regarding the entry of a subsequent issue of shares of Korado Bulgaria AD in the Register of Public Companies and Other Securities Issuers under Art. 30 (1), item 3 of the FSC Act, the Board of Directors of BSE-Sofia admits to trading on the Standard Equities Segment of the BSE Main Market on the grounds of Art. 33 (8) in conjunction with Art. 19 of Part III-Listing Rules a subsequent issue of shares as follows:

- Issuer: Korado Bulgaria AD-Strazhitsa (4KX)
- ISIN of the issue: BG11LUSTAT13
- Amount of the issue prior to the increase: BGN 8,779,076
- Amount of the increase: BGN 4,389,538
- Amount of the issue following the increase: BGN 13,168,614
- Number of shares following the increase: 13,168,614
- Nominal value per share: BGN 1.00 /one Bulgarian lev/
- Type of shares: Common, registered, dematerialised and voting shares
- Date of entry into trade: 25 September 2017 (Monday) 

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Уведомяваме всички акционери на "Корадо България" АД,  че на 20.06.2017 г. започва изплащането на дивиденти за 2016 г.

Брутната сума за един брой акция от капитала на дружеството е: 0.26 /двадесет и шест стотинки/.

Дивидентите ще се изплащат чрез системата на "Централен депозитар" АД и клоновете на СИБАНК ЕАД

Акционерите, имащи открити клиентски сметки при инвестиционни посредници, ще получат дивидента чрез съответния инвестиционен посредник посредством "Централен депозитар"АД, а за акционери без сметки при инвестиционни посредници - чрез клоновете на СИБАНК ЕАД в страната. 

  • Крайна дата за изплащане на дивидентите е: 23.08.2017 година.
  • Брой акции:  8 779 076;  Номинал: 1 лв.
  • Брутен дивидент за една акция: 0,26 лв.
  • ISIN код на емисията - BG11LUSTAT13.

Актуални въпроси 

НОВИНИ

Съгласно разпоредбите на Наредба 2, чл. 43а, ал. 3, публичната информация, която дружество „Корадо - България” АД е задължено да разкрива пред акционери и инвеститори, може да бъде получена на сайта  www.x3news.com, на който е публикувана от Сервиз Финансови Пазари ЕООД по силата на сключен договор от 18.02.2008 и анекс от 21.12.2015 г.