Авторски права

Собственик и оператор на интернет страниците www.korado.bg е дружество "КОРАДО" АД със седалище "Бржи Хубалку" 869, Ческа Тршебова, записано в търговския регистър, воден при Областния съд в Храдец Кралове, отдел Б, партида 1500, Идент. № 25255843, Дан. № CZ25255843, което е в съответствие със закон № 121/2000 Сб., авторски закон, упълномощено да осъществява имуществено право над тези интернет страници (по-долу само „Оператор").

Операторът притежава всички авторски права на цялото съдържание, което Операторът помества на страници www.korado.bg, в това число текстове, дизайн на страниците, технически скици, графики, всички илюстрации на тези страници, както за избора и начина на подреждане на файловете, съдържащи се в тези страници.

Правата и задълженията на Оператора и потребителите при използване на тези страници се ръководят от тези Правила за използване на интернет страниците www.korado.bg (по-долу само „Правила“). Тези Правила се отнасят за всички лица, които посещават тези страници (по-долу само „Потребители“). Потребителят изразява съгласие с тези Правила с това, че влиза в някоя от www страниците на Оператора, или ако по някакъв начин използва някаква информация поместена в рамките на www страниците на Оператора.

Публикуването на каквито и да било сведения или информация на страниците на www.korado.bg, с изключение на този документ, няма характер на правно действие, освен ако в отделните случаи изрично не бъде определено по друг начин.

Цялата информация и всички факти публикувани на страниците www.korado.bg имат само ориентировъчен характер и се предоставят без никакви гаранции за актуалност, вярност, правдивост или пълнота. Операторът в никакъв случай не носи отговорност за някаква щета или вреда възникнала при използване или невъзможност за използване на информацията от тези страници.