RADIK KLASIK - Z

Поцинковано панелно отоплително тяло със странично свързване  

Поцинкованите отоплителни панелни тела RADIK са предназначени за помещения с по-високи изисквания за защита срещу корозия като напр. помещения с влажна и агресивна атмосфера. Издръжливостта срещу корозия се повишава, тъй като корозивните процеси се забавят благодарение на цинковия слой като по този начин се постига и по-голяма продължителност на използване на отоплителните тела.

Моделът RADIK KLASIK - Z представлява панелно отоплително тяло в изпълнение KLASIK, което позволява ляво или дясно странично свързване към отоплителната система. Със своята конструкция е предназначено за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация. На задната страна са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дълги имат заварени шест окачалки.

Внимание:  В сравнение със стандартно произвежданите отоплителни панелни тела RADIK с оглед на качествата на горещото поцинковане повърхността на поцинкованите тела и след нанасяне на слоевете боя, е по-груба. Това обстоятелство трябва да се има предвид при тяхното проектиране и избор.  

Технически параметри

Височина (H)300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Дължина (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Дълбочина (B)
- Тип 1047 mm
- Тип 1163 mm
- Тип 2166 mm
- Тип 22100 mm
- Тип 33155 mm
Свързващо разстояниеh = H - 54 mm
Свързваща резба4 x G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане1,0 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C
Свързване на отоплителното тялоляво или дясно странично
Загуба на наляганеЗагубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението ξT.

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

Тип 10 Тип 11 Тип 21 Тип 22 Тип 33
Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm]
Дължина [mm] 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 200 300 400 500 600 700 900 200 300 400 500 600 700 900
400 206 242 278 350 220 283 343 401 456 558 298 375 447 515 580 702 386 486 581 672 759 925 552 695 832 962 1089 1331
500 165 212 257 302 347 438 275 354 429 501 570 697 373 469 559 644 725 877 483 608 726 840 949 1157 690 869 1040 1203 1362 1664
600 198 254 308 362 416 525 329 425 515 601 683 836 447 562 670 773 870 1052 580 730 871 1007 1138 1388 827 1043 1247 1444 1634 1997
700 360 423 486 613 384 496 601 701 797 976 522 656 782 902 1015 1228 676 851 1016 1175 1328 1619 965 1217 1455 1684 1906 2330
800 411 483 555 700 439 566 686 802 911 1115 596 750 894 1030 1160 1403 519 773 973 1162 1343 1518 1850 747 1103 1390 1663 1925 2178 2662
900 463 544 625 788 494 637 772 902 1025 1255 671 843 1005 1159 1305 1579 584 869 1094 1307 1511 1707 2082 841 1241 1564 1871 2165 2451 2995
1000 514 604 694 875 549 708 858 1002 1139 1394 745 937 1117 1288 1450 1754 649 966 1216 1452 1679 1897 2313 934 1379 1738 2079 2406 2723 3328
1100 565 664 763 963 604 779 944 1102 1253 1533 820 1031 1229 1417 1595 1929 714 1063 1338 1597 1847 2087 2544 1027 1517 1912 2287 2647 2995 3661
1200 617 725 833 1050 659 850 1030 1202 1367 1673 894 1124 1340 1546 1740 2105 779 1159 1459 1742 2015 2276 2776 1121 1655 2086 2495 2887 3268 3994
1400 720 846 972 1225 769 991 1201 1403 1595 1952 1043 1312 1564 1803 2030 2456 909 1352 1702 2033 2351 2656 3238 1308 1931 2433 2911 3368 3812 4659
1600 822 966 1110 1400 878 1133 1373 1603 1822 2230 1192 1499 1787 2061 2320 2806 1038 1546 1946 2323 2686 3035 3701 1494 2206 2781 3326 3850 4357 5325
1800 925 1087 1249 988 1274 1544 1804 2050 1341 1687 2011 2318 2610 3157 1168 1739 2189 2614 3022 3415 4163 1681 2482 3128 3742 4331 4901 5990
2000 1028 1208 1388 1098 1416 1716 2004 2278 1490 1874 2234 2576 2900 3508 1298 1932 2432 2904 3358 3794 4626 1868 2758 3476 4158 4812 5446 6656

Hачин на свързване

Преглед на типовете