Обща информация - Регулация

Описание на електрическата регулация на KORAFLEX FV, FV InPool, FI, FW, KORALINE LV и KORAWALL WI (по-нататък означавани като fan-coils)

Стандартна регулация

Регулацията е предназначена за управление на отоплителната или охлаждащата мощност на конвекторите с обдухващи вентилатори . Стандартните конвектори включват:

  • Комплект вентилатори с уникален дисков синхронен мотор с перманентни магнити . Той се отличава преди всичко с ниската консумация на електрическа енергия – при пълния обем на оборотите разходът не надвишава 7,5 W и има много тих режим на работа .
  • F Box (съединителна кутия)
  • Топлинна помпа (включвател) на обменника

Оборудване по избор

  • източник на постоянен ток според общия разход на управляваните вентилаторни елементи . Предлагат се в две големини – 60 W/12 V DC, 100 W/12 V DC, 100/24V DC и 480 W/24V DC . източниците се доставят самостоятелно, за вграждане в електрическото разпределително табло на DIN летвата .
  • R-Box, съдържащ модул на галванично разделяне на сигналите на оборотите, чрез който се управляват оборотите на вентилаторите и се дава възможност за избор и оптимизиране на отделните степени на оборотите . R-Box е предназначен за монтаж на DIN летвата в разпределителната кутия.
  • Пластмасова кутия, в която се поставя източника на DC ток и R-Box за инсталиране, в случай, че разпределителното табло е по-далече
  • Термостати Siemens
  • Вентили, термозадвижване 12 V DC и 24 V DC

Описание на функцията 12V DC:

Мощността се управлява чрез включване/изключване на вентилите на работния агент, ако такъв се използва, и чрез включване/изключване на обдухващия вентилатор, като могат да бъдат избирани три скорости на вентилатора . При използване на термостат Siemens RDG 100T оборотите се управляват автоматично . Скоростта на вентилатора в трите степени се настройват плавно . Оборотите на вентилатора се определят от величината на управляващия сигнал CNTRL от модула за галванично разделяне на сигнала (R-Box) . Подробно описание на функциите и настройките ще намерите в указанието а монтаж, което се доставя заедно с продукта . Вентилаторите са стандартно блокирани от температурен включвател (TS1) с температура на включване около 35 °C . Tази функция може да бъде изключена (Това оборудване не се доставя за KORAWALL WI ). При вентилаторите с доохлаждащ ефект трябва да се използва още един включвател (TS2), свързан паралелно към температурния включвател, за охлаждащ агент, който се включва при температура под 13 °C . За управление на температурата и оборотите регулацията използва термостати Siemens RAB11, RDF 600/IR или RDG 100T . Контактното поле на тези термостати (TS1) е свързано с мрежовото напрежение, затова е необходимо да се използва модул за галванично разделяне на сигнала (галваничното разделяне на сигнала се реализира с помощта на оптрони) R-Box . Термостатът включва източника на постоянен ток с входящо напрежение около 12 V . След включване на източника започ- ват да се отварят вентилите на топлинния агент (ако такива се използват) . След това термостатът чрез модула за галванично разделяне изгражда управляващ сигнал CNTRL . Управляващият сигнал има три равнища, като всяко скоростно равнище трябва да се настрои плавно .

Описание на функцията 24V DC:

Мощността се управлява чрез включване/изключване на клапана на работния медиум, ако се използва такъв, и чрез включване/изключване на духащия вентилатор. Конвекторът е под постоянно напрежение 24V. Термостатът Siemens RDG 160T с помощта на термозадвижване управлява клапана на отоплителния медиум чрез състояние ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО, a също така управлява оборотите на вентилатора чрез сигнал на напрежението 0-10V. Oборотите могат да бъдат управлявани автоматично или мануално на три скоростни степени. Нивото на скоростта на въртене може да се настрои. Вентилаторите стандартно са блокирани от топлинен изключвател (TS1) с температура на изключване приблизително 35 °C. Tази функция може да бъде изключена. (Тази приставка не се доставя за KORAWALL WI). При fan-coil с охлаждащ ефект се използва втори тепмературен изключвател (TS2) за охлаждащ медиум, който се включва при температура под 13°C.

BMS (Building Managment System):

За управление на конвектора трябва да се използват и по-усъвършенстваната система за управление BMS (Building Management System) . единият релеен изход на BMS управлява отварянето/затварянето на вентила, вторият – непрекъснатият изход 0–10 V и управлява оборотите . Стандартната регулация позволява използването на термозадвижване 12 V DC, което затваря или отваря вентила на топлинния агент . Функцията е настроена така, че при нужда от отопляване, т .е . след включване на термостата, се включва захранването . С напрежението от източника директно се захранва термозадвижването на вентилите за управление на навлизането на топлинния агент във fan-coils . ако топлинната мощност без вентилатор не е достатъчна, с превключвателя избирате желаните от Вас обороти на вентилатора (I . II . III .)

Описание на регулацията на KORAFLEX FV InPool

За приложение в басейн, каквото е и предназначението на този продукт, е в сила горе посоченото описание на системата за регулация . Принципът е идентичен . електрооборудването на конвектора обаче, е различно . електрониката на мотора, F box е поставена в пластмасова кутия с покритие IP 67 с висока степен на безопасност, която се намира в конвек- тора . При монтаж трябва свързващите кабели да се свържат според указанието със съединителната кутия F box . От гледна точка на регулацията на температурата и оборотите се използват едни и същи видове и изпълнения на термостати, с единственото ограничение, че термостатите не трябва да бъдат поставени в пространството на басейна.

За тази цел препоръчваме използването на топлинна помпа, която засича температурата в пространството на басейна, вж. Оборудване . Помпата е предназначена за термостати RDF 600 и RDG 100T.

Конвекторът не е предназначен за постоянно наводняване с вода от басейна . Запознайте се внимателно с гаранционните и работните условия .

Монтажът трябва да се извърши в съответствие с валидните норми и предписания за безопасност! Производителят не отговаря за щети и повреди, възникнали в следствие на неспециализиран монтаж.

Упътване за монтаж

Упътване за монтаж за регулация за изделията с вентилатор