Шум – акустика

Един от основните параметри освен мощността, е нивото на шум на конвектора с вентилатор . развиваме и предлагаме продуктите така, че при никакви обстоятелства да не бъдат преминавани хигиенните норми за нива на шум на този тип оборудване . Обичайната граница е 30 dB (A) акустична мощност . Това означава, че при минимални обороти, продуктът няма да превиши тази граница . Продуктите, обозначени с ло- гото OC са оптимизирани по отношение на съотношението ниво на шум/мощност.

В нашите продукти използваме само най-напредналите технологии. Така е и в случая с вентилаторите . използваните вентилатори са оборудвани с патентован дисков мотор с перманентни магнити . Това допринася за сериозно понижаване на нивото на шум и консумацията на енергия в сравнение с достъпните вентилатори с ротор и статор.

В нашите материали посочваме като параметър за преценка на нивото на шума акустичното налягане Lp (A), измерено на разстояние1 м от източника. Измерването е извършено в сертифицирана опитна лаборатория.

При поискване ще Ви предоставим стойностите на акустична мощност.

Акустично налягане

Акустичното налягане е промяна в налягането на въздуха, генерирана от източника на шум. Това колебание на налягането се измерва в N/m2 и се означава с „p“. Акустичното налягане представлява нивото на силата на звука . То зависи от разстоянието между източника на звука, мястото на измерването и особеностите на пространството.

Акустична мощност

Енергията, преобразувана от конструктивни части (от източника на шум) в звук, се означава с термина акустична мощност. Тази акустична мощност се пренася по въздуха под формата на колебание на налягането. Акустичната мощност не е директно измервана величина. Определя се като акустичното налягане на повърхност във форма на полукълбо или кълбо се интегрира около източника на звука. Въз основа на тази величина акустичното налягане не зависи от пространството или разстоянието. Използва се за всички останали изчисления.

При поискване ще Ви предоставим стойностите на акустичната мощност за нашите продукти от серията OC. Въпреки че нивото на акустично налягане и нивото на акустичната мощност да се означават по един и същ начин (dB), става въпрос за различни физични величини. Нивото на акустичната мощност е звук, генериран от източник на звук (енергия, разпространена в помещението), а нивото на акустичното налягане е звук, регистриран на определено разстояние от източника на звука. Въз основа на това по правило нивото на акустичната мощност е по-високо от нивото на акустичното налягане.

Вана със звук абсорбиращо фолио

За допълнително понижаване на нивото на шума можете да поръчате вана на конвектора, оборудвана със звук абсорбиращо фолио. Фолиото понижава нивата на шума с от 1 до 3 dB в зависимост от типа, дължината и оборотите на конвектора.

Шумоизолиращо фолио, Шумоизолиращо фолио – разрез

                                                                                 звук абсорбиращо фолио

Графично изобразяване на нивото на шум на OC конвекторите

A. Акустично налягане на разстояние 1 m от конвектора с вентилатор с Ø30 мм.

За конвектори тип KORAFLEX FV 8/16 и 8/28.

B. Акустично налягане на разстояние 1 m от конвектора с вентилатор с Ø 40 мм.

За конвектори тип KORAFLEX FV 9/28, 11/20, 11/28, 11/34, 11/42, FI 11/20, FV InPool 13/34

C. Акустично налягане на разстояние 1 m от конвектора с вентилатор с Ø 30 мм.

За конвектори тип KORALINE LV 15/11

D. Акустично налягане на разстояние 1 m от конвектора с вентилатор с Ø 40 мм.

За конвектори тип KORALINE LV 15/18 и 15/24

E. Aкустично налягане на разстояние 1 m от конвектора с вентилатор с Ø 60 мм.

За конвектори тип KORAFLEX FI 13/34, KORAFLEX FW 13/34

F. Акустично налягане на разстояние 1 m от конвектора с вентилатор с Ø 60 мм.

За конвектори тип KORAWALL WI 45/11

Количество въздух на 1 m издухана дължина на обменника (m3/h)