Авторски права

Собственик и оператор на уебсайта www.korado.bg е дружество KORADO, a.s., със седалище Bří Hubálků 869, Česká Třebová, вписано в публичния регистър, воден в Областния съд в Храдец Кралове, раздел Б, партида 1500, ИД № 25255843, № по ДДС: CZ25255843 (наричано по-долу "Оператор"), което в съответствие със закон № 121/2000 Сб., Закон за авторското право, има право да упражнява правата на собственост върху уебсайта www.korado.bg.

С посещаването на уебсайта www.korado.bg и неговото използване потребителят се съгласява с условията за използване, изложени в този документ.

Операторът притежава всички авторски права върху цялото съдържание, което той помества на уебсайта www.korado.bg, включително текстове, дизайн на уебсайта, технически скици, графики, всички изображения на този уебсайт, както и върху подбора и подредбата на файловете, съдържащи се на този уебсайт. Забранено е копирането, разпространението, модифицирането или предоставянето на достъп до съдържанието на този уебсайт на трети лица с търговска цел без съгласието на Оператора.

При посещаването и използването на уебсайта www.korado.bg потребителят няма право:

  • да причинява вреда на други лица, особено на непълнолетни, или да нарушава тяхното право на лична свобода;
  • с използването на уебсайта да нарушава етичните принципи;
  • да нарушава права на интелектуална собственост или други права на собственост;
  • да предава данни, съдържащи вируси, троянски коне или друг вид програми, които могат да повредят данни;
  • да пренася, съхранява или предава хипервръзки или съдържание, за което не притежава права, по-специално когато такива връзки или съдържание нарушават задължение за поверителност или са в противоречие със закона.

Операторът може да откаже на потребителя достъп до уебсайта www.korado.bg по всяко време, по-специално ако потребителят наруши някое от задълженията, изброени по-горе.

Публикуването на каквито и да било данни или информация на уебсайта www.korado.bg, с изключение на този документ, не представлява предложение за сключване на договор или друго правно действие, освен ако в отделни случаи не е изрично посочено друго.

Цялата информация и фактически данни, публикувани на уебсайта www.korado.bg, имат само насочващ характер и се предоставят без гаранция за актуалност, точност, достоверност или пълнота. В никакъв случай Операторът не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи в резултат на използването или невъзможността за използване на информация от уебсайта www.korado.bg.

This website uses cookies.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We also share information about the use of our site with our social media, advertising and analytics partners. They may use the data together with other information they collect about you while using their services.

Settings
Allow all