Загуби на налягане на конвекторите

Загуби на налягане на конвекторите

KORAFLEX FK 9/16, FK 11/16, KORABASE 10

KORAFLEX FK 9/20, 9/28, 11/20, 11/28, KORALINE 9/18 a 9/24, KORABASE 20, KORAFLEX FV 8/28, 9/28,11/28, KORAFLEX FV InPool 13/34

KORAFLEX FK 9/34 a 11/34, KORAFLEX FV 11/34, KORABASE 30

KORAFLEX FK  9/42, 11/42, KORAFLEX FV 11/42

KORAFLEX FK 15/28, 19/28, 30/28, 45/28, KORALINE LK 15/18, 30/18, 45/18, 60/18, KORABASE 22

KORAFLEX FK  15/34, 19/34, 30/42, 45/42, KORALINE LK 15/24, 30/24, 45/24, 60/24, KORALINE LD, KORABASE 33

KORAFLEX FK 15/42, 19/42

KORAWALL WK 45/6, 60/6

KORAWALL WK  45/12, 60/12

KORAWALL WI 45/11

KORAFLEX FV 11/20, KORAFLEX FI 11/20

KORAFLEX FI 13/34

KORAFLEX FW 13/34

Примери за преизчисляване на различен температурен спад

Δt = (t1 + t2) / 2 – ti

Където:

t1 е входяща температура на водата (°C) 
t2 е изходяща температура на водата (°C)
ti 
е температура на въздуха (°C)
Δt 
е охлаждане на водата (K)

Коефициентът на съпротивление важи за двете свързвания 1/2“. Коефициента kt ще намерите в таблицата с коефициентите на корекция на конкретното тяло .


дадено::

  • отоплително тяло KORABASE 22/140 изчислително
  • работно състояние:   75/65/20 °C
  • Qn = 1 198 W имаме да преизчислим на температурна разлика Δt=40 K
  • Q = Qn × коефициент kt = 1 198 × 0,748 = 896 W

дадено::

  • отоплително тяло KORAWALL WK 140/60/6 изчислително
  • работно   състояние:   75/65/20 °C
  • Qn = 1 018 W имаме да преизчислим на температурна разлика  Δt = 30 K
  • Q = Qn × коефициент kt = 1 018 × 0,515 = 525 W