Войтех Чамек: Фокусираме се върху бъдещи придобивания

30. 1. 2019

5_camek.jpg

INFOSTOCK.BG - Войтех Чамек: Фокусираме се върху бъдещи придобивания

"КОРАДО-България" АД завърши 2018 г. с 10% ръст на печалбата след данъчно облагане. От  4,778 млн. лева през 2017 г. тя е нараснала на 5,258 млн. лева през 2018 година. За повече подробности потърсихме Войтех Чамек*, главен изпълнителен директор на Корадо Груп.

По какъв начин смятате да увеличите пазарния си дял на територията на Република България и кои са основните Ви цели, които желаете да постигнете през 2019 година?

Ние сме изложени на  много сериозната конкуренция на производителите от Турция, но въпреки това повишихме интереса към нашите луксозни и дизайнерски линии. Предлагаме на нашите пазари нови решения и енергийно ефективни продукти, търсенето на които е голямо. Основната ни цел е да запазим пазарния си дял в сегмента на панелните радиатори, които са нашето основно производство. Интересът към тръбните ни радиатори расте поради високото им качество и изключително разнообразните възможности за техния  дизайн. Ние инвестираме много във връзките си с клиентите, в обучението, образованието и тясното партньорство с университети и професионални организации.

В България се наблюдава увеличение на инфлацията през 2018 г. спрямо 2017 г. Това ще доведе ли до увеличение на цената и при произвежданите продукти от КОРАДО-България АД?

Леко покачване на цените за 2019 година вече бе договорено на повечето пазари, на които КОРАДО-България извършва директни продажби към своите клиенти.

Изминалата 2018-та година, бе определена от главния изпълнителен директор на компанията като година на консолидацията, като направихте някои ключови придобивания. И въпреки това отчетохте рекордни в историята си приходи от продажби и печалба. Как очаквате новопридобитите компании да се отразят на бизнеса Ви и какви са надеждите Ви за настоящата 2019-та година?

Придобиването на ThermWet беше направено, за да  разширим своя продуктов портфейл. Все пак компанията е повече старт-ъп, отколкото вече развита. Ще са нужни  една - две години,  за да се види реалният ефект за нашата група.

Как вървят планираните от компанията инвестиции и докъде стигнахте с изграждането на планирания бояджийски цех?

По-нататъшните инвестиции на групата, свързани с КОРАДО-България, ще бъдат фокусирани основно върху бъдещи придобивки. Инвестицията в бояджийския цех е стратегическа, но изискваща значителен капитал.  Докато подготвяме инвестицията, трябва да се убедим, че парите ще бъдат похарчени добре и навременно.  

Корадо България е едно от малкото дружества, което ще разпределя дивидент два пъти в годината. Кое провокира това решение през октомври миналата година?

Много често на развитите капиталови пазари компаниите изплащат дивиденти най-малко два пъти годишно. Това е по-малко натоварващо от гледна точка на финансовия поток и по-благоприятно за акционерите. Всъщност, ако законът позволява изплащане на  тримесечие, както е на много капиталови пазари, ние бихме избрали тримесечното плащане.

Вече станахме свидетели на изтегляне на няколко големи чуждестранни компании от страната ни заради липса на трудови ресурси. Как се справяте с този проблем? Какви са другите основни заплахи пред бизнеса Ви в България?

Нямаме намерение да се изтегляме от България при каквито и да било обстоятелства. Напротив, ние вярваме, че има още повече възможности. Балансът между достойните заплати и отношение към наемните работници e здрава основа за тяхното запазване.

*Войтех Чамек е главен изпълнителен директор на Корадо Груп

Въпросите зададе Здравко Василев, репортер в infostock.bg

 

English version of the interview:

Vojtech Chamek: We are focusin at future acquisitions

KORADO-BULGARIA ended 2018 with 10% net profit growth. It increased from BGN 4,778 mln in 2017 to BGN 5,258 mln in 2018. We approached Mr. Vojtech Chamek, CEO of KORADO Group, for more details.

How do you intend to increase your market share in the Republic of Bulgaria and what are main goals you want to achieve in 2019?

We are experiencing very tough competition from Turkish producers but despite of it we have increasing interest of our luxury and design lines. We offer to our market new products and energy effective lines which are of higher demand. Our major goal is to keep our market share in the panel radiators segment which is our core production. Our tubular radiators are of increasing interest due to their high quality and extreme variety of design options. We invest a lot in our pro-customer relation, trainings, education and close partnership with universities and professional organizations.

Inflation increase was observed in 2018 when compared to 2017. Would this lead to a price increase of KORADO-Bulgaria products?

In most markets, where KORADO Bulgaria sales the products directly to its customers, moderate price increases have been already contracted for 2019.

The past 2018 was defined by the Chief Executive Officer as an year of consolidation, and you made some key acquisitions. Nevertheless you have reported record sales and profits in your history. What is your expectation for the impact of the newly acquired companies on your business and what are your hopes for this 2019 year?

Our acquisition of ThermWet was made to expand our product portfolio. However, the company is rather a start-up then a developed company. It will take two to three years to see visible impact on our Group.

How are the company planned investments going on and how far have the construction of the planned paint shop advanced.

Our further Group investments, also related to Korado Bulgaria, will be primarily focused on further acquisitions. The investment in the paint-shop is strategic but also capital demanding.  While the investment is being prepared, we need to be sure the money is well and timely spent. 

KORADO- Bulgaria is one of the few companies that will distribute dividends twice in a year. What had provoked this decision in October last year?

It is very common on matured capital markets companies paid at least twice a year dividends. It is less constrained on the cash-flow and more favorable for the shareholders. In fact, if the law allows paying quarterly as it is the case in many capital markets, we would opt for the quarterly payments.

We have already witnessed the withdrawal of several big foreign companies from our country due to lack of labor resources. How do you handle this problem? What are the other major threats to your business in Bulgaria?

We do not intend under any circumstances to withdraw from Bulgaria. On the contrary, we believe there are further opportunities. Balance of decent salaries and treatment of employees provides the healthy base for keeping our employees.

The questions were asked by Zdravko Vassilev, reporter at infostock.bg

Ново
Ново!

Посетете и изберете. Радиатор подходящ за термопомпи. RADIK V-POWER

Това ме интересува
Този уебсайт използва бисквитки

Използваме бисквитки за персонализиране на съдържанието и рекламите, да предоставяме функции за социалните мрежи и анализираме нашия трафик. Ние също споделяме информация относно използването на нашия сайт с нашата социална медия, партньори свързани с реклама и анализ на данни. Те могат да използват тези данни, заедно с друга събрана информация докато използвате техни услуги.

Settings
Allow all