RADIK PLAN KLASIK

Панелно отоплително тяло с гладък преден панел и странично свързване 

Моделът RADIK PLAN KLASIK представлява панелно отоплително тяло в изпълнение KLASIK и в изпълнение PLAN, което позволява ляво или дясно странично свързване към отоплителната система. Със своята конструкция е предназначено за отоплителни системи с принудителна или самоволна циркулация. На задната страна са заварени две горни и долни окачалки, отоплителните тела с дължина 1 800 мм и по-дълги имат заварени шест окачалки. Изключение правят панелните отоплителни тела с височина 200 мм, които нямат заварени окачалки на задната страна. 

Технически параметри

Височина (H)200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 mm
Дължина (L)400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm
Дълбочина (B)
- Тип 11 PLAN65 mm
- Тип 21 PLAN68 mm
- Тип 22 PLAN102 mm
- Тип 33 PLAN157 mm
Свързващо разстояниеh = H - 54 mm
Свързваща резба4 x G½ вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане1,0 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура (°C)110 °C
Свързване на отоплителното тялоляво или дясно странично
Загуба на наляганеЗагубата на налягането на отоплителното тяло при определени условия на експлоатация се определя чрез изчисляване с помощта на стойността на дебитния коефициент AT или евентуално на коефициента на съпротивлението ξT.

Топлинна мощност [W]


W
?
mm
mm
×

Температури

  • t1 - температура на водата при влизане
  • t2 - температура на водата при излизане
  • ti - необходима температура в стаята

За изчисляване на топлинните мощности презапишете стандартните стойности.

Топлинна мощност изчислена при ∆T= 50; (t1/t2/ti = при 75/65/20 °C)

Тип 11 PLAN Тип 21 PLAN Тип 22 PLAN Тип 33 PLAN
Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm] Височина [mm]
Дължина [mm] 300 400 500 600 700 900 300 400 500 600 700 900 200 300 400 500 600 700 900 200 300 400 500 600 700 900
400 213 271 327 381 434 535 291 358 424 489 554 684 379 475 566 652 736 897 535 676 809 936 1059 1292
500 267 339 409 477 542 669 364 448 530 611 692 856 474 594 707 816 921 1122 669 845 1011 1171 1324 1616
600 320 407 491 572 650 802 436 538 636 733 830 1027 569 712 848 979 1105 1346 802 1013 1213 1405 1589 1939
700 373 475 573 667 759 936 509 627 742 855 969 1198 664 831 990 1142 1289 1570 936 1182 1415 1639 1854 2262
800 426 542 654 762 867 1070 582 717 848 978 1107 1369 501 758 950 1131 1305 1473 1794 734 1070 1351 1618 1873 2118 2585
900 480 610 736 858 976 1203 654 806 954 1100 1246 1540 563 853 1068 1273 1468 1657 2019 826 1203 1520 1820 2107 2383 2908
1000 533 678 818 953 1084 1337 727 896 1060 1222 1384 1711 626 948 1187 1414 1631 1841 2243 918 1337 1689 2022 2341 2648 3231
1100 586 746 900 1048 1192 1471 800 986 1166 1344 1522 1882 689 1043 1306 1555 1794 2025 2467 1010 1471 1858 2224 2575 2913 3554
1200 640 814 982 1144 1301 1604 872 1075 1272 1466 1661 2053 751 1138 1424 1697 1957 2209 2692 1102 1604 2027 2426 2809 3178 3877
1400 746 949 1145 1334 1518 1872 1018 1254 1484 1711 1938 2395 876 1327 1662 1980 2283 2577 3140 1285 1872 2365 2831 3277 3707 4523
1600 853 1085 1309 1525 1734 2139 1163 1434 1696 1955 2214 2738 1002 1517 1899 2262 2610 2946 3589 1469 2139 2702 3235 3746 4237 5170
1800 959 1220 1472 1715 1951 1309 1613 1908 2200 2491 1127 1706 2137 2545 2936 3314 1652 2407 3040 3640 4214 4766
2000 1066 1356 1636 1906 2168 1454 1792 2120 2444 2768 1252 1896 2374 2828 3262 3682 1836 2674 3378 4044 4682 5296

Hачин на свързване

Преглед на типовете